Algemene voorwaarden

1. definities
a. Dekor:opdrachtnemer, V.O.F. Dekor, KvK-nr. 27235983, gevestigd te Wateringen;
b. klant: een opdrachtgever, die bij Dekor een product en/of dienst afneemt;
c. schriftelijk: per brief, e-mail of whats-app;
d. overmacht: een niet aan Dekor toe te rekenen oorzaak (zoals arbeidsongeschiktheid, stroom- of
internetstoring, extreme file), waardoor nakoming redelijkerwijs niet meer van Dekor kan worden
gevergd;
e. afwijking: de constatering door de klant dat Dekor een dienst of product op een lager niveau heeft
geleverd dan is de overeengekomen of dan redelijkerwijs door de klant mocht worden verwacht.

2. geheel van afspraken
a. Dekor levert producten en diensten die zijn gerelateerd aan woninginrichting. Dit doet Dekor naar
eigen inzicht en gericht op een goed mogelijk resultaat voor de klant. Dekor is vrij om daar naar
eigen inzicht derden bij in te schakelen.
b. Dekor brengt offerte uit, en vermeldt daarbij alle opdracht-specifieke aspecten (zoals prijs, BTW,
reiskosten, locatie, planning, meerwerk). Dekor kan niet worden gehouden aan kennelijke
verschrijvingen of te laat geaccepteerde offertes. Na tijdige acceptatie van de offerte ontstaat
een overeenkomst van opdracht tussen Dekor en de klant.
c. In geval van meerwerk of onvoorziene omstandigheden mag Dekor meerwerk factureren op basis van
redelijke tarieven en kosten, die aansluiten bij de wel geoffreerde bedragen.
d. De offerte van/overeenkomst met Dekor, deze algemene voorwaarden en later gemaakte schriftelijke
afspraken vormen één geheel. Bij strijdigheid geldt de laatst gemaakte schriftelijke afspraak.

3. betaling
a. Dekor mag een vooruitbetaling door de klant verlangen van maximaal 50% van het offertetotaal.
b. Bij annuleren door de klant, betaalt de klant de tot dan toe gemaakte kosten en gereserveerde
arbeidstijd.
c. Klant betaalt de factuur van Dekor binne 8 dagen na factuurdatum.
d. Bij latere betaling rekent Dekor 15% buitengerechtelijke incassokosten over het factuurbedrag, met
een minimum van € 40,00. Wordt daarna niet betaald, dan brengt Dekor tevens kosten van juridische
bijstand en proceskosten in rekening.

4. aansprakelijkheid
a. Dekor is alleen aansprakelijk voor directe schade als sprake is van opzet of roekeloosheid door
Dekor. Onder direct wordt verstaan: kosten ter vervanging vervangen van een ontoereikend product of
herstellen van een onvoldoende geleverde dienst en de daarmee samenhangende onderzoeks- en
transportkosten.
b. Dekor is niet aansprakelijk voor indirecte- of gevolgschade, zoals gederfde winst
bedrijfsstagnatie.
c. Dekor is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste, ontijdige en/of onvolledige
verstrekkingen van informatie door de klant, die essentieel is voor een product of dienst van
Dekor, zoals bijvoorbeeld exacte maten, luchtvochtigheid, temperaturen, ongelijkheid van
ondervloeren en bereikbaarheid.
d. Dekor is niet aansprakelijk voor de gevolgen van (tijdelijke) onmacht.
e. Dekor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door hem ingeschakelde derden en is door de
klant gevolmachtigd om aansprakelijkheidsbeperkingen door en van derden te aanvaarden.
f. De klant vrijwaart Dekor tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit de werkzaamheden voor de
klant, tenzij de aansprakelijkheid is ontstaan als gevolg van roekeloosheid of opzet van Dekor.
g. De aansprakelijkheid omvat in geen geval meer dan het laagste bedrag van (1) het totale
offertebedrag dat de klant en Dekor zijn overeengekomen of (2) het door de verzekeraar van Dekor
uitgekeerde bedrag.

5. overmacht en vertraging
a. In geval van tijdelijke overmacht komt Dekor de overeengekomen verplichten alsnog zo goed mogelijk
na en wordt het geleverde conform de overeenkomst gefactureerd.
b. De gevolgen van vertraging die niet door Dekor is veroorzaakt, zijn voor rekening van de klant.
c. In geval van vertraging door toedoen van Dekor krijgt Dekor altijd een redelijke termijn om alsnog
na te komen. waarbij de extra kosten voor rekening komen voor Dekor.

6. eigendomsvoorbehoud en risico-overgang
a. Door Dekor aan klant geleverde producten blijven eigendom van Dekor tot algehele betaling. De klant
geeft tot aan algehele betaling Dekor toegang om de eigendommen van Dekor terug te nemen.
b. De klant zorgt ervoor dat eigendommen van Dekor goed verzekerd zijn en blijven tegen brand,
beschadiging en diefstal.
c. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op de klant op het moment dat
zaken in de macht van de klant worden gebracht.

7. afwijkingen, klachten, garantie en toepasselijk recht.
a. In geval van natuurlijke producten of toplagen dient de klant te beseffen dat elke levering bij de
klant thuis onderling, in vergelijking met showmodellen en in vergelijking met de verlichting in de
winkel redelijk veel kan verschillen qua kleur, schakering, structuur, uitstraling en oppervlakte.
Ook dient de klant te beseffen dat de wijze van onderhoud en afwerking van een natuurlijk product
kan leiden tot verschillen in kleur, schakering, uitstraling en oppervlakte. Als de klant deze
verschillen na levering te groot vindt, dient de klant dat vóór het leggen of aanbrengen
schriftelijk kenbaar te maken aan Dekor. Als het verschil te groot is, neemt Dekor de producten mee
terug en is de klant 30% van het totaal overeengekomen bedrag aan Dekor verschuldigd. Als de klant
pas na aanvang van het leggen kenbaar maakt de verschillen te groot te vinden, is de klant aan
Dekor 100% van het overeengekomen bedrag verschuldigd.
b. Als klant een afwijking, garantieprobleem of klacht niet binnen een redelijke termijn na levering
van de dienst of het product schriftelijk aan Dekor meldt, wordt de klant geacht de dienst of het
product volledig te hebben aanvaard.
c. Een klant geeft een afwijking, garantieprobleem of klacht zo snel mogelijk schriftelijk door aan
Dekor die dan voldoende toegang en een redelijke termijn krijgt om de oorzaak te onderzoeken en
(eventuele) naar eigen inzicht weg te nemen of te herstellen.
d. Een afwijking, garantieprobleem of klacht geeft de klant geen recht tot opschorting van de
betaling.
e. Dekor mag een klant bij een garantieprobleem ook doorsturen naar de fabrikant, tenzij er sprake is
van een aansprakelijkheid voor de oorzaak van Dekor.
f. Als een klant zelf (mede-)verantwoordelijk is voor het ontstaan van een afwijking, garantieprobleem
en/of klacht (bijvoorbeeld door opslag, gebruik, verwerking, wijziging en/of onderhoud op een wijze
die onoordeelkundig is en/of in strijd is met de instructies van Dekor), gaat Dekor het probleem
pas verhelpen na schriftelijke overeenstemming met de klant over de verdeling van de daarmee
vermoeide kosten.
g. Als Dekor verantwoordelijk is voor de garantie, bestaat de garantie uit het binnen de
garantietermijn door de Dekor vervangen van het ontoereikende product of het herstellen van de
onvoldoende geleverde dienst.
h. Op het geheel van afspraken is Nederlands recht van toepassing, tenzij de wet anders bepaalt.

Gerealiseerd door RM Webcreaties